Šestero period africké historie

3. února 2012 v 22:50 | Lai |  Historie
Kniha "Dějiny Afriky" (1966) představuje výchozí vědecké dílo, na němž je vybudováno oficiální povědomí o africké historii. Tato fenomenální publikace, jež do svých svazků obsáhla kompletní vývoj černého kontinentu, se právem těší přízviska "klenot odborné literatury".
Spis rozdělil období afrických dějin na šest dílů (specifických etap), z nichž je nutno vycházet při jakékoliv polemice o její minulosti. Tato údobí pak tvoří konstrukci, na níž můžeme budovat zebrubnější pojednání.
O které fáze se tedy jedná a jak se určují jejich hranice?

Dějiny Afriky (1966) na snímku z internetové stránky Mecca AudioEvropské dějiny tradičně dělíme na pravěk, starověk, středověk a novověk (raný novověk, pozdní novověk). Africké dějiny z tohoto členění z větší části vycházejí, v některých bodech se však mírně odchylují od platných definic a žádají si zvláštní úpravu či další, podrobnější štěpení.


Jak již bylo v úvodu nastíněno, Dějiny Afriky "porcují" historii na šest údobí. Jsou to tato:

1) pravěk
2) starověk
3) středověk
4) konec sam. vývoje
5) devatenácté stol.
6) dvacáté stol.

Rozdíly tu existují proto, že některé etapy v Africe chronologicky (časově) neodpovídají stejnému vývojovému stádiu, jehož dosáhla Evropa. Například středověk (v evropském smyslu) je definován coby "nadvláda feudálního řádu"1), kdežto k té v Africe prakticky nikdy nedošlo (zde společnost fungovala na principu kolektivního vlastnictví, územní jednotky neměly jediného držitele).


PRAVĚK všeobecně pojmenovává úsvit lidských dějin a počítá se od okamžiku, kdy vznikla civilisace, do chvíle, kdy vešla v platnost tzv. třídní společenská struktura.2)
V Africe vznikla třídní společnost nejprve ve star. egyptské říši, dá se tedy říci, že Egypt je kolébkou starověkého afrického společenstva.


STAROVĚK (4. tisíciletí př. n. l. - 1. polovina 1. tisíciletí n.l.) - ve všeobecném pojetí označení pro většinovou nadvládu tzv. otrokářského řádu. Časově starověku v Africe odpovídal pouze její sever, civilisace v jiných částech byla v dobách, kdy Evropě vládl staravěk, charakterem spíše pravěká.


STŘEDOVĚK, jak již bylo výše řečno, je definován jako feudální (stavovská) nadvláda, popř. držitelství úřadů a územních celků v soukromém vlastnictví. K tomuto stavu však v Africe nikdy nedošlo, pojem africký středověk tak lze použít jedině chronologicky, nikoliv fakticky. V praxi se jím rozumí úsek, v němž se feudalismus postupně ujímal vlády a panoval nad Evropou; neoznačuje toto údobí v africké historii.

Výminku z tohoto pravidla opět tvoří sever Afriky, který skutečně v polovině prvního tisíciletí upustil od otřkářského řádu a vyměnil jej za řád feudální.

Dalším milníkem v dějiných afrického středověku je pak arabský vpád, dobytí světadílu a jeho následná islamizace. V době, kdy byla Afrika podrobována nadvládě hamitských3) nájezdníků, zároveň docházelo i k jejímu připojování k arabského světu. Původní obyvatelstvo se postupně zřeklo své kultury (zejm. jazyka a náboženství) a konvertovalo k islámu. Toto dění zasáhlo zejména severní část Afriky, jak si můžete povšimnout na následují mapce, jež zobrazuje celý arabský svět (vyznačen zeleně- pozn. aut.):

(Arabský svět. Zdroj fotografie: zde)

KONEC SAMOSTATNÉHO VÝVOJE - tak označujeme etapu, která patří k nečernějším okamžikům africké historie. Právě na začátku této éry byla totiž Afrika objevena prvními zástupci evropské civilisace.

(Autorova vsuvka: Prosím drahé čtenáře, aby nenabyli mylné domněnky, že Evropanům nebyla známo poloha těsně sousedícího kontinentu. Gibraltar přepluli prvně již Řekové coby zástupci antické civilisace. Narazili však pouze na území Sahary, která se rozkládá na třetině africké rozlohy. Pohoří Atlas, jenž tvoří hraniční předěl této pouště, se začíná zvedat již 200 kilometrů od pobřeží Alžírska a rozkládá se po celém severu zemědílu. Evropští objevitelé se tedy domnívali, že celou plochu kontinentu tvoří pouze nehostinná poušť, křižovaná skupinami kočovných národů. Neboť byla africká půda v této části zcela neplodná, neměla pro Evropany valného významu a tak se nepouštěli do dalšího zkoumání. To způsobilo, že jim zůstalo ukryto tajemství zbytku Afriky.
O dané historické etapě se více dozvíte v článku Etymologie slova Afrika, který je Vám rovněž k disposici na těchto stránkách.)

Předmětné období se vyznačuje především obchodem s bílým masem (tedy kupčením s otroky), kteří z valné části pocházeli právě z Afriky.
Afrika čelila problému s otrokářstvím již v době, kdy byla její panenská půda poprvé dotčena antickou civilisací. Římané vyhubili mnoho druhů původní zvířeny čistě pro sportovní účely a položili základy otroctví (v této souvislosti si dovolím připomenout notoricky známé heslo Máme nástroje mlčící, bučící a mluvící4)), ten se ovšem skutečně rozmohl právě až s koncem samostatného vývoje.


KOLONIÁLNÍ ÉRA (19. století) - Koloniální éra samotná znamenala revoluci pro africký lid i pro dějiny jeho země. Zpomalila (či přímo zbrzdila) vývoj africké civilisace (a upřela jí rovněž prostředky dosažení tohoto vývoje), svázala v otroctví černé obyvatelstvo a zplundrovala přírodní bohatství. S sebou přinesla následnou politickou i hospodářskou zaostalost celého kontinentu, která trvá dodnes i navzdory tomu, že se africké státy již dávno vymanily z bělošské nadvlády (stranou problematiky neokolonialismu - pozn.aut.).

(Koloniální přerozdělení Afriky. Zdroj obrázku: zde )

Hlavní přičina toho, že v postkoloniální době stály vlády jednotlivých afrických zemí na vratkém základě a často docházelo k násilným převratům, spočívala v evropském rozdělaní kontinentu. To nebralo v potaz kulturní náležitost jednotlivých černošských obyvatel a místo toho vytyčilo hranice na základě rovnoprávných vojenských dohod.

DVACÁTÉ STOLETÍ a ROK AFRIKY znamenají poslední epizodu afrických dějin. Dochází k osvobozování černého lidu od evropské krutovlády a jeho cesta k samostatnosti.
Nese se ve znamení epických vítězství, krvavých bojů, korupce, zákeřných intrik i násilných převratů. V této době se území černého světadílu zformovalo do současné podoby a společnost nabyla zcela nového systému. Neznamená však stále konečné vítězství, neboť Afrika se stále potýká s celou řadou problémů a její tvář je kolonialismem značně pošramocena.

Rokem Afriky se zove 1960, kdy nastává hromadné osamostatňování afrických států a boj o autonomii. Evropa se zcela vzdává svých teritorií.
Od r. 60 do osmdesátých let se v Africe událo 70 pučů (násilných převratů státního systému) a problémem dneška je stále řetězec povstání. Posledním zaznamenaným z nich je osamostanění Jižního Súdánu a svržení Kaddáfího diktatury, které vedlo k absolutnímu rozvrácení Libye. Tento puč je dalším z názorných příkladů kontraproduktivního vlivu západních mocností, jež se aktivně zapojují do afrických záležitostí ve snaze utvrdit opět svoji nadvládu.

Libyjský vůdce Muammar Kaddáfí v Moskvě
(M. Kaddáfí na návštěvě v Moskvě.
Foto: zpravodajský služník Novinky.cz)

Jednotlivým etapám afrických dějin se teď, po položení základů, v redakci budeme věnovat podrobněji v následujících článcích.

1) Definice období je převzata z Dějin Afriky.
2) Sociální třída = společenská kasta, více např. viz dílo p. Karla Marxe (pojetí třídy se liší v závislosti na konkrétní filosofii)
3) Hamité = dle Genesis (biblická kniha) původní předci arabského národa; vedle Semitů (Židů) a Jafetů pokolení vzešlé z Noemových synů, jenž poskytlo genetický základ pro vytvoření současných světových národů.
4) Jedná se o staré římské motto - demonstruje tři složky římské moci. Řím dle tohoto prohlášení disponuje nástroji mlčícími (čili zbraněmi), nástroji bučícími (čili zvířaty, potažmo dobytkem) a nástroji mluvícími (čili lidmi, přesněji otroky).

 


Komentáře

1 Skříteček2 Skříteček2 | Web | 3. února 2012 v 23:22 | Reagovat

Lai, tenhle článek mne hrozně bavil, přečetla jsem ho jedním dechem. Nevím jak je to možné, když mne historie většinou nebaví. Nejvíce jsem zhltla odstavec s heslem "Máme nástroje mlčící, bučící a mluvící", které mne naprosto fascinuje, ani nevím proč. Mimochodem, nemá na začátku odstavce být obchod s tmavým (nevím, jak jinak to napsat) masem...? A s politováním oznamuji, že externí odkaz neodkazuje.

2 Lai Lai | E-mail | Web | 4. února 2012 v 0:30 | Reagovat

[1]: *Po tváři se jí rozlévá blažený úsměv.*
Jé, děkuji na sto tisíckrát... Já mám vždy za to, že mé články jsou naprosto nudné a nestravitelné, protože se se vším příliš patlám a občas mluvím nesnesitelně odborně... :-D Tudíž já zase nevím, jak je možné, že Tě to bavilo.
- Mně to též fascinuje, což je také důvod, proč si celé tohle učivo o antice ze šesté třídy stále pamatuji. Co se týče konkrétně římského přísloví, při těch "nástrojích bučících" jsem si vzpomněla na Tebe (ehm ... samozřejmě ve spojitosti s Tvým obhajováním zvířecích práv :-D). Čekala jsem, že Tě rozčilí, že v Římě pokládali zvířenu za "nástroj".
A vlastně jsem Ti ještě v té souvislosti chtěla poslat tento odkaz, na nějž jsem dnes narazila: http://animalrights.webz.cz/vivi_historie.htm.
Zatím jsem stihla přečíst jen část uvedeného článku, ale je nesmírně poutavý a jsem přesvědčena, že Tě zaujme. Máš-li tedy dostatečně silný žaludek. ;-) Týká se pojetí zvířete jako nástroje v celé lidské filosofii a o dějiny krutého zacházení se zvířectvem. Uchvacující, ač velmi brutální.
- Ne, nemá, poněvadž "lidské maso" se všeobecně označuje jako "bílé". Právě v tomto ohledu je to jistá nelogičnost (možná důkaz eurocentrismu? :-D), ale je to tak. Samozřejmě mně tahle nepřesnost vadí a při psaní článku jsem doufala, že to někdo nebude v neznalosti pokládat za nějaký rasistický vtip či podobně. :-D
Ale na druhou stranu, negroidní rasa se přece vyznačuje černou KŮŽÍ... Maso všech příslušníků Homo sapiens asi bude bílé... Nu, nevím, černochy jsem pitvat nezkoušela. :D
- Děkuji za upozornění, opravím.

3 Skříteček2 Skříteček2 | Web | 4. února 2012 v 10:15 | Reagovat

[2]: • Ano Lai, tvé články JSOU naprosto nudné a nestravitelné, protože se bším příliš patláš a občas mluvíš nesnesitelně odborně. Jsou pro mne těžko stravitelné, pojednávají-li o historii. Pokud se však jedná o nějaké atraktivnější téma pro Sřítečka, jsou stravitelné až až. :-)

• Když jsem četla druhý odstavec tvého komentáře, konkrétně třetí řádek, myslela jsem, že mne klepne. :D To motto samotné mne příliš nerozčíilo, spíše mne pobavilo, ale když jsem se na tebou zmíněném odkaze podívala na obrázky, okamžitě mne přešla chuť si ho přečíst, zvláště když jsem očima zabloudila na zvýrazněné slovní obraty v textu.

4 Skříteček2 Skříteček2 | Web | 4. února 2012 v 10:17 | Reagovat

[3]: *vším

5 Lai Lai | E-mail | Web | 4. února 2012 v 10:49 | Reagovat

[3]: Aha, chápu. :D Moji spolužáci to vnímají také tak jako Ty.
V tom případě jsi citlivá duše. :-D

6 (K.A.) (K.A.) | 6. února 2012 v 19:35 | Reagovat

Zdravím, našla jsem zajímavou knížku, která byla dokonce zfilmována. Jmenuje se Bílá Masajka.

Film → http://www.csfd.cz/film/222326-bila-masajka/
Kniha → http://search.mlp.cz/searchMKP.jsp?action=sTitul&key=2398505

Dále autorka knihy vydala nespočetně knížek o Africe, více zde → http://search.mlp.cz/?action=sOsoba&key=2126543#/ak_od=key-eq:2126543&ak_o=key-eq:2126543

7 ScrbAspimi ScrbAspimi | E-mail | Web | 22. září 2017 v 20:52 | Reagovat

cialis over the counter in canada
<a href="http://cialisofkl.com/">cialis</a>
discount cialis
<a href=http://cialisofkl.com/>cialis</a> ’

8 Vffgelemo Vffgelemo | E-mail | Web | 23. září 2017 v 2:19 | Reagovat

cialis usa
<a href="http://cialisivndh.com/">cialis online</a>
average cost of cialis
<a href=http://cialisivndh.com/>buy cialis</a> ’

9 Fsvunfait Fsvunfait | E-mail | Web | 24. září 2017 v 20:24 | Reagovat

cialis overdose
<a href="http://retcialis.com/">cialis online</a>
cialis tadalafil 20 mg
<a href="http://retcialis.com/">cialis online</a> ’

10 DrvpbImarty DrvpbImarty | E-mail | Web | 27. září 2017 v 1:18 | Reagovat

viagra overdose - http://viagraonszb.com/
order viagra without prescription <a href="http://viagraonszb.com/">viagra online</a> ’

11 VtnoKef VtnoKef | E-mail | Web | 27. září 2017 v 3:01 | Reagovat

cialis once a day pricing - https://jrucialis.com
cialis daily 5mg <a href=https://jrucialis.com>cialis</a> ’

12 Fvthsloyape Fvthsloyape | E-mail | Web | 29. září 2017 v 1:15 | Reagovat

consolidation
<a href="https://cashrvyn.com/">cash advance america</a>
credit loan application
<a href="https://cashrvyn.com/">cash advance online</a> ’

13 Febbloyape Febbloyape | E-mail | Web | 30. září 2017 v 21:25 | Reagovat

payday loans cash advances
<a href="https://paydaykmae.com">cash advance</a>
quick loans
<a href="https://paydaykmae.com">cash advance america</a> ’

14 FvrcDiunty FvrcDiunty | E-mail | Web | 1. října 2017 v 8:26 | Reagovat

quick bad credit loan
<a href="https://cashadvanceamericasev.org">cash advance online</a>
unsecured loan
<a href=https://cashadvanceamericasev.org>pay day loans</a> ’

15 VidmanOredy VidmanOredy | E-mail | Web | 27. října 2017 v 1:42 | Reagovat

dapoxetine plus cialis

      <a href=http://cialisknz.com/>buy cialis</a>

    <a href="http://cialisknz.com/">cialis canada</a>

    cialis e stress

16 Ffnhhjxaberge Ffnhhjxaberge | E-mail | Web | 31. října 2017 v 23:32 | Reagovat

need personal loan
<a href="https://cashecbya.com">fast payday loans</a>
bad credit loans for military payday loans for military
<a href=https://cashecbya.com>cash advance near me</a> ’

17 LsdcNoulge LsdcNoulge | E-mail | Web | 1. listopadu 2017 v 23:28 | Reagovat

payday loans no credit - https://paydayrvjlo.com
best online payday loans <a href=https://paydayrvjlo.com>small loans</a> ’

18 ZhannaOredy ZhannaOredy | E-mail | Web | 4. listopadu 2017 v 4:35 | Reagovat

i recommend viagra online sale

      <a href=http://cheapviagraols.com/>buy viagra</a>

    <a href="http://cheapviagraols.com/">generic viagra online</a>

    best generic viagra yahoo

19 Bwbhescope Bwbhescope | E-mail | Web | 6. listopadu 2017 v 7:55 | Reagovat

viagra prices - http://ericviaed.com/
herbal viagra australia <a href=http://ericviaed.com/>viagra on line</a> ’

20 OlegOredy OlegOredy | E-mail | Web | 17. listopadu 2017 v 5:59 | Reagovat

generic viagra canada cheap

      <a href=http://viagraonlinelka.com/>viagra online</a>

    <a href="http://viagraonlinelka.com/">online viagra</a>

    how tu use viagra

21 MlokmVieply MlokmVieply | E-mail | Web | 21. prosince 2017 v 22:49 | Reagovat

500 fast cash payday loan https://1paydayloansonline.com/
are online payday loans <a href="https://1paydayloansonline.com/">loans online</a>

22 Kdsnfchage Kdsnfchage | E-mail | Web | 22. prosince 2017 v 16:53 | Reagovat

canadian faxless payday loans https://24hrspaydayloans.com/
need personal loan <a href=https://24hrspaydayloans.com/>payday loans online</a>

23 Dvenrenloyape Dvenrenloyape | E-mail | Web | 22. prosince 2017 v 22:28 | Reagovat

emergency personal loan
<a href="https://1paydayloansonline.com/">direct lender payday loans</a>
bad credit car loans
<a href="https://1paydayloansonline.com/">payday loans online</a>

24 Dbsggloyape Dbsggloyape | E-mail | Web | 25. prosince 2017 v 21:43 | Reagovat

aussie payday loans
<a href="https://rfgpersonalloan.com/">small loans</a>
payday loan online
<a href="https://rfgpersonalloan.com/">payday advance loan</a>

25 JbsxxDiunty JbsxxDiunty | E-mail | Web | 29. prosince 2017 v 23:05 | Reagovat

payday loans no credit check
<a href="https://quickkiinstallmentloans.org/">get payday loan</a>
online loans no credit check instant approval
<a href=https://quickkiinstallmentloans.org/>3 month payday loans</a>

26 Dsbcloyape Dsbcloyape | E-mail | Web | 31. prosince 2017 v 17:45 | Reagovat

quick loans for bad credit
<a href="https://installmentccy.org/">loans online</a>
cash now
<a href="https://installmentccy.org/">payday advance loan</a>

27 Dmdloyape Dmdloyape | E-mail | Web | 3. ledna 2018 v 13:01 | Reagovat

advances payday loans
<a href="https://installmentokmloan.com/">cash advance</a>
100 online payday loan
<a href="https://installmentokmloan.com/">cash loans online</a>

28 Mndquorp Mndquorp | E-mail | Web | 11. ledna 2018 v 13:59 | Reagovat

viagra cost canada
<a href="http://viagrapfhze.com/">generic viagra</a>
brand name viagra no prescription
<a href="http://viagrapfhze.com/">viagra prices</a> ’

29 Mdvxquorp Mdvxquorp | E-mail | Web | 12. ledna 2018 v 17:50 | Reagovat

viagra brand for sale
<a href="http://viagracnar.com/">viagra cost</a>
brand viagra without prescription
<a href="http://viagracnar.com/">viagra online</a> ’

30 Gevboocky Gevboocky | E-mail | Web | Středa v 16:13 | Reagovat

cialis 40 mg dose
<a href="http://jrucialis.com/">cialis on line</a>
how much does cialis cost
<a href=http://jrucialis.com/>cialis without prescription</a> ’

31 Gbvboocky Gbvboocky | E-mail | Web | Čtvrtek v 18:30 | Reagovat

branded cialis drugstore
<a href="http://veucialis.com/">cialis cost</a>
cialis generic
<a href=http://veucialis.com/>cialis for sale</a> ’

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
úvodní citát © Hana Říhová | design a ikona stránky © Sinai | předělovače © Skříteček2

_